Неблагоприятните преживявания в детството се отнасят до травмиращи събития, които се случват в детството, като физическо или емоционално насилие, пренебрегване, нарушения в домакинството или свидетелство за насилие.

  Децата в училищна възраст, които са подложени на АСЕ, често проявяват редица нежелани нагласи и поведения и често срещат значителни трудности при включването и интегрирането си в училищната учебна среда. Вследствие на това те често се борят с по-лоши резултати в обучението от своите връстници, което може да доведе дори до преждевременно напускане на образователната система.

  Въпреки че в повечето страни от ЕС са положени значителни усилия, основните недостатъци са в следните области:

  • Слаба и ненавременна идентификация и откриване на жертвите на АСЕ.
  • Недостатъчна координация между образователните институции, социалните служби, службите за закрила на детето, службите за психично здраве и семейните служби.
  • Недостатъчна координация и сътрудничество между образователните институции, обществените служби и други заинтересовани страни в тази област, като изследователски центрове, организации на гражданското общество и специалисти в областта на социалното включване, подкрепата за семейството и детето, психичното здраве и подкрепата за поведението и обучението.

  В контекста на гореописаните предизвикателства проектът IN.POWER - EMPOWERING CHILDREN SUBJECTED TO ACES имаше за цел да допринесе към вече полаганите усилия за намиране на решения чрез:

  • Подобряване на своевременното откриване на предупредителни признаци и поведение в училище чрез повишаване на информираността и компетентността на педагогическия и административния персонал в училищата и учебните заведения.
  • Подобряване на капацитета на учителите, администраторите и помощния персонал в училищата за успешно решаване на проблемите, произтичащи от деструктивно поведение, като по този начин се създаде по-безопасна и приобщаваща учебна среда за всички учащи се
  • Повишаване на капацитета на съответните институции за предоставяне на адекватна и навременна подкрепа чрез подобряване на комуникацията и сътрудничеството между съответните заинтересовани страни (образователни органи, социални служби и служби за закрила на детето, здравни служби, семейства и т.н.).
  • Подпомагане на ангажирането и реинтеграцията в учебната среда чрез специални педагогически подходи, основани на методологии за укрепване на позитивното поведение и подходи за неформално обучение, за да се подобрят резултатите от обучението на жертвите, да се сведе до минимум рисковото поведение и да се предотврати преждевременното напускане на училище.

 КООРДИНАТОР НАПРОЕКТА  

 

 ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА  

КУРСОВЕ IN.POWER

Проектът IN.POWER е създаден, за да помогне на учителите и училищния персонал да подкрепят младите хора, засегнати от неблагоприятни преживявания в детството (ACE).

За постигането на тези цели по време на продължителността на проекта бяха разработени различни стъпки и инструменти. Най-важните от тях бяха:

1. Рамката In.POWER, състояща се от Рамка на компетенциите и Система за валидиране Open Badges, състояща се от рамка на компетенциите за придобити умения и компетенции и екосистема за оценяване и признаване, базирана на Open Badges и електронни портфолиа.

2. Създаването на електронната платформа In.POWER, която служи за множество цели:

- виртуална, интуитивна и лесна за навигация онлайн платформа за обучение, в която ще бъдат достъпни цифрови версии на всички учебни инструменти за деца, учители и възпитатели.

- Официалната уебстраница на проекта.

- Образователен ресурс.

- Комуникационна платформа за междукултурно общуване и обмен на добри практики.

- електронна библиотека, съдържаща полезни връзки и ресурси, свързани с изучаването и преподаването на трансверсални умения и компетентности.

3. Инструментариум In.POWER за учители/възпитатели и училищен персонал, съдържащ различни основни модули, организирани така, че да гарантират, че младежите ще се възползват от приобщаваща и безопасна учебна среда. Тези модули са:

- Разбиране на неблагоприятните детски преживявания, дисфункционална семейна динамика, характеристики и въздействие на АСЕ върху поведението на децата и техните учебни постижения

- Идентифициране на жертвите на неблагоприятни детски преживявания, правна рамка и адекватни политики за реакция и подкрепа

- Стратегии в класната стая за подобряване на ангажираността и резултатите от обучението.

- Стратегии за управление на предизвикателното и деструктивното поведение в класната стая.

- Стратегии на класната стая за подкрепа на позитивното поведение.

- Ангажиране на семействата и другите лица, полагащи грижи

4. Ще бъдат създадени и учебни инструменти за деца In.POWER (във физическа и цифрова версия) - съставени от интерактивни, интуитивни и "забавни" учебни инструменти, базирани на игри за деца, които да допълнят и улеснят работата на учителите и да предоставят на учениците набор от важни умения за успешното им включване в училище и в обществото като цяло. Тази игра обхваща следните умения и компетентности:

- Социални и комуникативни умения: умения за водене на разговор, асертивност, активно слушане, групови задачи, невербална комуникация и др.

- Умения за емоционална интелигентност и осъзнаване на личността: разбиране на емоциите, конструктивно изразяване на емоциите, регулиране на емоционалните състояния и др.

- Умения за учене: откриване на собствените интереси, управление на времето, ефективно поставяне на цели, управление на ресурсите, планиране и осъществяване на положителна училищна дейност и др.