Neugodne izkušnje iz otroštva (ACE) se nanašajo na travmatične dogodke v otroštvu, kot so fizična ali čustvena zloraba, zanemarjanje, motnje v delovanju gospodinjstva ali pričevanje nasilju.

  Otroci v šolski dobi, ki so bili izpostavljeni ACE, pogosto kažejo vrsto nezaželenih stališč in vedenj ter se pogosto soočajo z velikimi težavami pri vključevanju in vključevanju v šolsko učno okolje. Posledično imajo pogosto slabše učne rezultate kot njihovi vrstniki, zaradi česar lahko celo predčasno zapustijo izobraževalni sistem.

  Čeprav je bilo v večini držav EU vloženega veliko truda, so glavne pomanjkljivosti na naslednjih področjih:

  • slabo in nepravočasno prepoznavanje in odkrivanje žrtev ACE.
  • Nezadostno usklajevanje med izobraževalnimi ustanovami, socialnimi službami, službami za zaščito otrok, službami za duševno zdravje in družinskimi službami.
  • Nezadostno usklajevanje in sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami, javnimi službami in drugimi pomembnimi akterji na tem področju, kot so raziskovalni centri, organizacije civilne družbe in strokovnjaki na področju socialnega vključevanja, podpore družini in otrokom, duševnega zdravja ter vedenjske in učne podpore.

  V okviru zgoraj opisanih izzivov je bil cilj projekta IN.POWER - EMPOWERING CHILDREN SUBJECTED TO ACES prispevati k že potekajočim prizadevanjem za iskanje rešitev z:

  • izboljšanjem pravočasnega odkrivanja opozorilnih znakov in vedenja v šoli s povečanjem ozaveščenosti in usposobljenosti pedagoškega in administrativnega osebja v šolah in učnih ustanovah.
  • Izboljšati usposobljenost učiteljev, upravnih delavcev in pomožnega izobraževalnega osebja v šolah za uspešno reševanje vprašanj, ki izhajajo iz motečega vedenja, ter tako ustvariti varnejše in bolj vključujoče učno okolje za vse učence.
  • Povečati zmogljivost ustreznih institucij za zagotavljanje ustrezne in pravočasne podpore z izboljšanjem komunikacije in sodelovanja med ustreznimi zainteresiranimi stranmi (izobraževalnimi organi, socialnimi službami in službami za zaščito otrok, zdravstvenimi službami, družinami itd.)
  • podpiranje vključevanja in ponovnega vključevanja v učno okolje z namenskimi pedagoškimi pristopi, ki temeljijo na metodologijah krepitve pozitivnega vedenja in pristopih neformalnega učenja, da bi izboljšali učne rezultate žrtev, zmanjšali tvegano vedenje in preprečili zgodnje opuščanje šolanja.
  KOORDINATOR PROJEKTA

 

  PROJEKTNI PARTNERJI

Projekt IN.POWER je bil zasnovan kot pomoč učiteljem in šolskemu osebju pri podpori mladim, ki so jih prizadele neugodne izkušnje iz otroštva (ACE).

Za dosego teh ciljev so bili v času trajanja projekta razviti različni koraki in orodja. Najpomembnejša so bila:

1. Okvir In.POWER, ki ga sestavljata kompetenčni okvir in sistem potrjevanja z odprtimi značkami, sestavljen iz kompetenčnega okvira za pridobljene spretnosti in kompetence ter ekosistema za ocenjevanje in priznavanje na podlagi odprtih značk in e-portfolijev.

2. Vzpostavitev e-platforme In.POWER, ki služi več namenom:

- virtualna, intuitivna in enostavna spletna učna platforma, kjer bodo na voljo digitalne različice vseh učnih orodij za otroke, učitelje in vzgojitelje.

- Uradna spletna stran projekta.

- Izobraževalni vir.

- komunikacijska platforma za medkulturno komunikacijo in izmenjavo dobrih praks.

- e-knjižnica, ki vsebuje uporabne povezave in vire, povezane z učenjem in poučevanjem medpredmetnih spretnosti in kompetenc.

3. Zbirka orodij In.POWER za učitelje/vzgojitelje in šolsko osebje z različnimi glavnimi moduli, organiziranimi tako, da bodo mladi imeli koristi od vključujočega in varnega učnega okolja. Ti moduli so:

- Razumevanje neugodnih izkušenj otrok, disfunkcionalna družinska dinamika, značilnosti in učinki ACE na vedenje in učno uspešnost otrok

- prepoznavanje žrtev neugodnih otroških izkušenj, pravni okvir ter ustrezne politike odzivanja in podpore

- Strategije v razredu za izboljšanje učne zavzetosti in učnih rezultatov.

- Strategije za obvladovanje zahtevnega in motečega vedenja v razredu.

- Strategije razreda za pozitivno vedenjsko podporo.

- Vključevanje družin in drugih skrbnikov

4. Izdelana bodo tudi učna orodja za otroke In.POWER (v fizični in digitalni različici) - sestavljena iz interaktivnih, intuitivnih in "zabavnih" učnih orodij za otroke, ki temeljijo na igrah, da bi dopolnila in olajšala delo učiteljev ter šolarjem zagotovila nabor pomembnih veščin za njihovo uspešno vključevanje v šolo in družbo kot celoto. Ta igra zajema naslednje spretnosti in kompetence:

- socialne in komunikacijske spretnosti: pogovorne spretnosti, asertivnost, aktivno poslušanje, skupinske naloge, neverbalna komunikacija itd.

- Čustvena inteligenca in veščine zavedanja posameznika: razumevanje čustev, konstruktivno izražanje čustev, uravnavanje čustvenih stanj itd.

- Učenje - za učenje: odkrivanje lastnih interesov, upravljanje časa, učinkovito postavljanje ciljev, upravljanje virov, načrtovanje in izvajanje pozitivnih šolskih dejavnosti itd.